Zorg

Beste ouders,

Mogen wij ons even voorstellen, wij zijn het zorgteam van de VBM:

Zorgcoördinatie lager  +
Pedagogische taken voor het Lager
zorg lager: 1A en1B zorg lager: 2A en 2B            
zorg lager: 3A en 3B
                  
       
   Juf Ann Juf  Sarah Juf Sofie Juf Marjan
       
 Zorgcoördinatie kleuters +
pedagogische taken +
Krullenbol (schrijfmotoriek)
 in de giraffen-klas, 
de vlinder en de poezen-klas.
(+ ondertussen in de klas
basiszorg door de klasjuf)

Krullenbol (schrijfmotoriek):
in de Dolfijnen-, Welpen-,
Bijtjes-, Vogels-, Uiltjes-klas.
(+ ondertussen in de klas
basiszorg door de klasjuf)                   

 
   
Juf Joke  Juf Sarah  Juf Marjan

                                    

Wil je iets meer weten over onze werking? Lees dan zeker onze visie over zorg!

Heb je nog vragen of maak je je zorgen dan kan je ons telefonisch bereiken op 054/332049 of nog beter via mail: 

Juf Ann: annmichiels@vbmeerbeke.be

Juf Joke : Jokehuylenbroeck@vbmeerbeke.be

                               Groetjes van het zorgteam!

 

Schooleigen visie zorg en gelijke kansenbeleid 

1.1     Observatie in de klas door de klasleerkracht.

 

·            In het kind/leerlingvolgsysteem wordt rekening gehouden met alle aspecten van de persoonlijkheid van het kind.

·            Het KVS (Kind-Volg-Systeem) voor de kleuters is gebaseerd op het ontwikkelingsplan (=wat de leerplannen zijn voor het lager onderwijs).

·            De kinderen van de 3de kleuterklas worden 1x getest (2de keer indien nodig) met het oog op de overgang naar het 1ste leerjaar; de 2de kleuterklas wordt 1x getest. De resultaten van deze genormeerde toetsen geven de leerkrachten bijkomende nuttige informatie om een goed totaalbeeld te krijgen van elk kind. Enkel als de school zich zorgen maakt over een kind zullen de ouders uitgenodigd worden voor een gesprek.

·            In de lagere school worden 2 keer per schooljaar standaardtoetsen van het VCLB (Vrij Centrum voor Leerlingen Begeleiding) afgenomen. Dit voor lezen (tot en met 3de leerjaar) , spelling en wiskunde.

 

1.2     Overlegmomenten.

 

·            Er zijn overlegmomenten in de kalender ingepast voor de leerkrachten kleuter en lager.

·            De school organiseert klassenraden waarbij het CLB ook aanwezig is. Tijdens deze momenten kunnen klasleerkrachten problemen signaleren aan de zorgleerkracht.

·            Twee keer per jaar is er een overlegmoment met het RVC (Revalidatiecentrum) ‘De Locomotief’, over de kinderen die daar in behandeling zijn.

·            De school houdt contact met de logopedisten / kinesisten via ‘heen- en weerschriftjes’, e-mail, telefoon,… De frequentie van de contacten hangt af van het probleem waarvoor het kind hulp krijgt. Als het kind ook buiten de school om extra professionele hulp krijgt, zou het ook goed zijn om de school daarvan op de hoogte te brengen.

 

1.3     Zorg voor elk kind

 

·            In de klas.

-             De leerkrachten differentiëren zowel naar zwakkere als naar sterkere leerlingen toe.

-             De leerkrachten trachten een probleem op te vangen via een aantal individuele maatregelen (individueel handelingsplan).

-             Samen met de zorgleerkracht organiseren we activiteiten om het lezen te bevorderen. (lager onderwijs)

 

·            De zorgleerkracht.

-             De klasleerkracht krijgt ondersteuning van de zorgleerkracht.

a)   Via klasintern werken.

b)   Via de zorgklas.

c)    De zorgleerkracht bezorgt aan de klasleerkracht ondersteunend materiaal.

d)   Onze school organiseert huiswerkbegeleiding voor kinderen die daar baat bij hebben. (lager onderwijs)

·            Externe hulp.

-             Het CLB helpt ons bij het opsporen van leerstoornissen en het zoeken van oplossingen.

-             Het revalidatiecentrum De Locomotief te Ninove begeleidt een aantal leerlingen van onze school.

-             Nog andere kinderen zijn in behandeling bij therapeuten.

             (om met materialen aan de slag te gaan rond taal, ordenen, motoriek, werkhoudingstraining, welbevinden)

 

-             Via het ondersteuningsnetwerk WAN (Wetteren-Aalst-Ninove) kan er voor bepaalde zorgleerlingen ondersteuning aangevraagd worden om geïntegreerd onderwijs aan te bieden met behulp van externen. Hebben jullie hierover specifieke vragen dan kunnen jullie daarvoor terecht bij de zorgcoördinator kleuter of lager.

-             De Diocesane Pedagogische begeleidingsdienst helpt ons met uitleg over vernieuwingen in het onderwijs.

-             De klasleerkrachten volgen doelgerichte navormingen.

 

 

1.4     Communicatie naar de ouders toe.

 

·            In het begin van elk schooljaar is er een algemene infoavond over de werking van de school en de klas.

·            Er is oudercontact, zowel in de kleuterafdeling als in het lager, in december en op het einde van het schooljaar.

·            Vijf keer per schooljaar is er een schoolrapport met de resultaten van de toetsen, maar ook een woordelijke evaluatie van vaardigheden, attitudes en een muzorapport ( muzische vakken ).

·            De resultaten van alle toetsen worden bijgehouden in het dossier van elk kind. Ze geven een indicatie welke leerstof al dan niet is verwerkt. Als de school zich daaromtrent zorgen maakt worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek.  

·            Indien het gewenst is om bijkomende onderzoeken te laten afnemen door het CLB neemt de school contact op met de ouders. De ouders nemen daarna zelf contact op met het CLB ( CLB werkt vraag gestuurd ). Na deze testen worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek.

·            Ouders kunnen steeds contact opnemen met de klastitularis, zorgleerkrachten, de directie als ze zich zorgen maken over hun kind.