III. 8. Herstel- en sanctioneringsbeleid

Elke klastitularis stelt tijdens de eerste schoolweek samen met zijn leerlingen een gedragscode op.

 

8.1        Begeleidende maatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.

Mogelijke ordemaatregelen zijn:

-      een verwittiging in de agenda;

-      een strafwerk;

-      een time-out;  (woordje uitleg hieronder)

-      een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

         Wat ?

Time‑out is een pedagogische maatregel, met als doelstelling een kind tot rust te laten komen en/of ongewenst gedrag te neutraliseren. De nadruk ligt op het verwijderen van een kind uit een, op dat moment, niet geschikte omgeving of situatie naar een aangepaste, eventueel afzonderlijke ruimte. De duur van deze maatregel is beperkt in tijd.

 

Wanneer? 

Time-out passen we niet toe tijdens “gewone” dagelijkse voorvalletjes tussen de leerlingen. Het treedt pas in werking bij herhaaldelijk foutief gedrag, eerder uitzondering dan de regel. Dit om het effect en de impact van time-out te bewaken. Het is een duidelijk signaal dat bepaald gedrag niet kan en niet toegelaten wordt.

 

Waar? (duidelijk afgebakend met het time-out logo)

-          Time-out hoek maken in de klas voorzien van het time-out logo.

-          Time-out hoek in de gang voor voorvallen op de speelplaats.

-          Time-out hoek refter

-          Time-out hoek turnzaal.

De verdere afhandeling (gesprek of eventueel noteren op een time-out- document) kan nadien in de klas gebeuren.

Wat doen we erna?

Indien er een conflict geweest is,

·         wordt dit uitgepraat (herstelgesprek)

·         wordt er naar een oplossing gezocht

Iemand die onrustig was,

·         kan opnieuw aansluiten bij de klas als die opnieuw rustig is.

Iemand die de klas opzettelijk stoorde of weigerde mee te werken

·         kan opnieuw bij de klas aansluiten na een herstelgesprek met de leerkracht

·         kan ook een straf krijgen voor het negatieve gedrag

 

Communicatie naar ouders toe:

Bij grensoverschrijdend gedrag wordt met de ouders contact opgenomen.

 

8.2        Tuchtmaatregelen

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs.

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

8.2.1           Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

-      een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;

-      een definitieve uitsluiting.

8.2.2           Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven en om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

8.2.3           Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

    1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.

2.    De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.

    1. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
    2. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij definitieve uitsluiting.

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren opnieuw in te schrijven.

8.2.4           Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

 

 

8.3        Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen

8.3.1           Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

1.   Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven.

Marc De Rijck

VZW IKORN

Aalstersteenweg 25

9400 Ninove

                   Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

·         Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;

·         Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

2.   Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

3.  

         De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een          gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens        de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of         onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te      duiden. het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te       verzetten bij gewettigde reden of overmacht.

     De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

4.  

         De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een          gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens        de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of         onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te      duiden. het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te       verzetten bij gewettigde reden of overmacht.

     De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

5.            De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De          beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel    vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven         van de vormvereisten.

6.            De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing          binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de          ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.