2 Inschrijven van leerlingen

Bereken de instapdatum voor je kleuter

Voor het eerst naar de kleuterschool

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website, schoolbrochure, folders, …

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen, je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

 

De inschrijving gebeurt door het secretariaat (liefst na afspraak).  De ouders brengen hiervoor de kids-ID, ISI-pluskaart of sis-kaart van het kind mee.  Het kind kan reeds voor de leeftijd van 2 jaar en 6 maand ingeschreven worden, maar kan pas starten op de instapdatum na het bereiken van de leeftijd 2 jaar en 6 maand.

Instapdata:

De instapdata voor het schooljaar 2018-2019 zijn:

Ma 3 september 2018 (na zomervakantie): uiterste geboortedatum 03/03/2016

Ma 5 november 2018 (na herfstvakantie): uiterste geboortedatum 05/05/2016

Ma 7 januari 2019 (na kerstvakantie): uiterste geboortedatum 07/07/2016

Vr 1 februari 2019 (teldatum): uiterste geboortedatum 01/08/2016

Ma 11 maart 2019 (na krokusvakantie): uiterste geboortedatum 11/09/2016

Ma 23 april 2019 (na paasvakantie): uiterste geboortedatum 23/10/2016

Ma 3 juni 2019 (na Hemelvaartsdag): uiterste geboortedatum 3/12/2016

 

Kinderen geboren tussen 4 en 31 december 2016 kunnen reeds inschrijven voor instap 2/9/2019

 

1. wie een broer of zus ( * ) op onze school heeft, heeft voorrang vanaf 18 maart

2019 tot en met 29 maart 2019 Nadien vervalt het voorrangsrecht.

2. wie zoon of dochter is van een personeelslid van de school, heeft voorrang

vanaf 1 april 2019 tot en met 5 april 2019. Nadien vervalt het voorrangsrecht.

3. wie geen broer of zus of personeelslid op onze school heeft, kan vrij inschrijven vanaf 23 april 2019.

 

( * ) Broertjes en zusjes krijgen voorrang. Worden als broer en zus of als leerlingen van

eenzelfde leefeenheid beschouwd:

1. Effectieve broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan

niet wonend op hetzelfde adres.

2. Halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet

wonend op hetzelfde adres.

3. Kinderen die onder hetzelfde dak wonen maar geen gemeenschappelijke

ouder(s) hebben.

 

 

 

 

 

 

1.1        Weigeren

 

Het decreet basisonderwijs verplicht elke basisschool de maximumcapaciteit van de school te bepalen.  Het nieuwe decreet inschrijvingsrecht geldt voor de inschrijvingen voor instap schooljaar 2018-2019 en 2019-2020.

Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.

 

De Vrije Basisschool Meerbeke bepaalt de maximumcapaciteit als volgt:

 

Kleuters: ( Nieuwstraat+Donkerstraat+Neigem )

                geboortejaar 2016: 46  ( met maximum van 28 in de Nieuwstraat )

                geboortejaar 2015: 46  ( met maximum van 28 in de Nieuwstraat )

                geboortejaar 2014: 46  ( met maximum van 28 in de Nieuwstraat )

                geboortejaar 2013: 46  ( met maximum van 28 in de Nieuwstraat )

 

 

Lager: 1ste lj ( Nieuwstraat+ Neigem ): 46                 

           2de lj ( Nieuwstraat+ Neigem ):  46           

           3de lj ( Nieuwstraat ): 46  

           4de lj ( Nieuwstraat ): 46   

           5de lj ( Nieuwstraat ): 46 

           6de lj ( Nieuwstraat ): 46

 

Bij verandering tussen de vestigingsplaatsen  Nieuwstraat, Donkerstraat en Neigem wordt dezelfde procedure gevolgd als bij nieuwe inschrijvingen, met uitzondering bij overstap 3de kleuter Donkerstraat naar 1ste leerjaar Nieuwstraat/Neigem en bij overstap 2de leerjaar Neigem naar 3de leerjaar Nieuwstraat.

( zie ook ‘doorlopen van inschrijving ‘ )

          

 

De inschrijving geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan behoudens tuchtmaatregelen en niet langer akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement.

 

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

 

Doorlopen van inschrijving

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het niet opnieuw ingeschreven te worden bij de overgang naar het eerste leerjaar.

Ook de leerlingen uit het 2de leerjaar Neigem zijn automatisch ingeschreven voor de overgang naar het 3de leerjaar Nieuwstraat.

 

1.2        Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs  als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet.

 

 

1.3        Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

 

1.4        Schoolverandering

Bij schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni is de nieuwe inschrijving rechtsgeldig op de eerste schooldag nadat de directie van de nieuwe school de schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school.

De mededeling gebeurt ofwel bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs.

In geval van betwisting geldt de poststempel van het aangetekend schrijven of de datum

van het ontvangstbewijs.