13 Afspraken en gedragsregels

We vinden het fijn als leerlingen vrij en open met elkaar en met de leraren omgaan.

Speciaal letten we erop dat alle leerlingen steeds wellevend zijn zowel binnen als buiten de school. Zij groeten de medeleerlingen, de leraren, de directeur en alle andere personen die in schoolverband werken. Hoffelijk zijn doet geen pijn.

-          Volwassenen spreek ik aan met “meneer” of “mevrouw”.

-          De leraren noem ik “meester” of “juffrouw”.

-          De directeur spreek ik aan met “directeur”

 

13.1    Middagmalen op school

Op school kan iedereen zijn lunchpakket nuttigen.  Wie een warme maaltijd wenst, moet dit telkens voor de ganse maand bestellen.  Bij ziekte moet  het secretariaat van de school verwittigd worden voor 9 uur, anders wordt de maaltijd verrekend. Blikjes worden niet gebruikt op school.

 

13.2    Omgangstaal op school

Als Nederlandstalige school gebruiken de leerkrachten en de ouders het Nederlands als omgangstaal op de school.

Voor de ouders van anderstalige nieuwkomers geldt het volgende traject:

-       Om de integratie van uw kind te bevorderen, dringen we er sterk op aan dat ook u een inspanning doet om het Nederlands aan te leren.

-       Tijdens het schooljaar waarin uw kind in onze school wordt ingeschreven kan de communicatie in het Frans gebeuren en zorgt onze school voor een tolk, indien nodig.

-       Het daaropvolgende schooljaar hanteert de school de Nederlandse taal en u kan zich nog steeds in het Frans uitdrukken. Indien nodig zorgt u vanaf nu voor een tolk.

-       Gedurende het derde schooljaar wordt alleen nog het Nederlands gebruikt.

De briefwisseling is in het Nederlands.

 

13.3    Verjaardagen

Snoep is NIET toegelaten op onze school, dus ook niet voor verjaardagen.

Wel: een klasgeschenk, mag je voor de klas een cake, droge wafels, pannenkoeken, ijsje ( in de zomer),fruit … meegeven.

Dit geldt zowel voor kleuters als voor leerlingen van het lager.

Is het budgettair moeilijk voor het gezin? Geen probleem, laat de juf of meester iets weten. En zij/hij zorgt ervoor dat jouw kind toch de nodige aandacht hierrond krijgt.

 

13.4    Zakgeld en snoep

Betalingen aan school (bus, warme maaltijden, drank, zwemmen,…) gebeuren zoveel mogelijk via overschrijving of domiciliëring. Het is onnodig de kinderen zakgeld mee te geven.

-          In het kader van ons gezondheidsbeleid nemen we geen snoep mee naar school. Een tussendoortje op school kan fruit of een droge koek omvatten. De school doet ook mee aan een fruitproject. Dinsdag is fruitdag = koekjesvrije dag.

-          Zakgeld of snoep veroorzaken soms nodeloze wedijver of “vriendjespolitiek” tussen kinderen.

 

13.5    Kleding

We leren de leerlingen zorg dragen voor de eigen kledij en die van anderen. Aanstootgevende kledij wordt niet toegelaten. Slippers zijn verboden om veiligheidsredenen.

Het naamtekenen van kledij, vooral van mutsen, sjaals en jassen, is zeer praktisch. Jassen, mutsen en sjaals worden netjes aan de kapstok in de gang gehangen.

Waardevolle voorwerpen zoals geld, juwelen … worden best thuis gelaten. De school is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging. Gebruik van gsm, MP-3, iPod en games is niet toegelaten, deze worden uitgezet tijdens schooluren. Op daguitstappen en openluchtklassen nemen we deze toestellen niet mee.

 

13.6    Milieu op school (MOS)

  • De inzameling van batterijen levert punten op die geruild kunnen worden met sport- en spelmateriaal. Het verzamelen van inktcatridges is voor een goed doel. De verzameldozen staan in de inkomhal aan het secretariaat.
  • Moedig uw kind aan om versnaperingen te verpakken in een herbruikbaar doosje.  In normale omstandigheden kan je een klein plastic waterflesje / drinkbus meerdere keren gebruiken.  Vraag uw kind het lege flesje / drinkbus mee naar huis te nemen en hervul het.  Naamteken de brooddoos, het doosje met de versnapering (fruit of koek), het flesje water / drinkbus. 
  • In de klas en op de speelplaats staan afzonderlijke vuilbakken. Deponeer het juiste afval in de juiste vuilbak. Gebruik een brooddoos voor je boterhammen en een herbruikbare fles voor water tijdens de speeltijd.  Zorg in de klas, gang, toilet, refter en op de speelplaats voor netheid.  Opgeruimd staat netjes.

 

13.7    Eerbied voor materiaal

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken. Uit zorg voor balpennen, potlood, gom, kleurpotloden, lat, rekenmachine, passer en geodriehoek worden ze door de school gepersonaliseerd en blijven ze op school.  Vaak gaan deze materialen stuk in de boekentas. Voorzie thuis dus ook dit basismateriaal. Zo leren we onze kinderen zorg dragen voor duurzame investeringen. Voor de studie zal het nodige basismateriaal aanwezig zijn om ter plaatse te gebruiken. Boeken en schriften worden door de ouders voorzien van een nette kaft en een duidelijk etiket. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders of zorgen de ouders zelf voor nieuw materiaal.

 

13.8    Afspraken rond pesten

 

1)   Preventief werken:

©       Werken aan een positief klasklimaat

Dit helpt zeker en vast om probleemsituaties te voorkomen. Als de leerlingen zich goed in hun vel voelen, zich veilig en verbonden voelen met elkaar en in hun omgeving een oprechte betrokkenheid ervaren, stijgt het welbevinden en duiken er ook minder problemen op.

©       Werken aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het verwerven van een gevoelstaal.

Sociale vaardigheden kunnen in tal van omstandigheden hun nut bewijzen en spelen een belangrijke rol in het voorkomen en oplossen van conflicten en pesterijen.

©       Internetetiquette opstellen.

Een ander fenomeen uit onze samenleving waar bijna elke school mee geconfronteerd wordt, is cyberpesten. Daarom vinden we het ook belangrijk om tijd te maken voor dit aspect van pesten.

©       Inrichting speelplaats

Er wordt ook een time-out zone voorzien. Leerlingen die zich niet kunnen houden aan gemaakte afspraken kunnen even “afkoelen” en reflecteren over hun gedrag. Nadien kan er, indien nodig, een gesprek volgen met de desbetreffende leerkracht.

 

2)   Aanpak van het pestgedrag.

Indien het pesten toch niet kan vermeden worden en het wordt gemeld of opgemerkt, wordt er samen met de klas of school gewerkt aan het aanpakken van dit probleem. Onze school kiest voor maatregelen die het vertrouwen tussen de betrokkenen en hun omgeving herstellen en versterken. Het bewaken van dat veilig klasklimaat is een prioriteit. Hierbij wordt volgend stappenplan in acht genomen:

·         Signaleren van het pestprobleem.

Wanneer er een pestprobleem wordt gesignaleerd, wordt dit door de betrokken leerkracht onmiddellijk opgevolgd. 

·         Opstellen van een pestcontract.

Indien het pesten blijft duren, wordt er een contract opgemaakt in de klas met afspraken waar de kinderen zich moeten aan houden.

·         Opvolging

Op regelmatige tijdstippen worden de pester en de gepeste samengeroepen om te zien hoe de situatie verloopt.

·         Gesprek met ouders en CLB

Indien het een hardnekkig probleem blijkt te zijn, zullen de ouders geïnformeerd worden en uitgenodigd worden voor een gesprek op school. Als blijkt dat de tussenkomst van het CLB vereist is, zullen ook zij een volwaardige gesprekspartner zijn.

 

13.9    Bewegingsopvoeding

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.

Tijdens de sportles dragen de kinderen volgende kledij: T-shirt van de school (bij voorkeur), een blauwe sportbroek verkrijgbaar op school, (zie “bijdragen”),  turnpantoffels (kleuters) en sportschoenen (lager). Een turnzak van de school is eveneens verkrijgbaar.

Het is nodig dat alle kledingstukken genaamtekend worden.

De zwemles gaat om de 14 dagen door. Elke leerling dient hieraan verplicht deel te nemen tenzij een medisch attest kan voorgelegd worden. Er wordt in 2 groepen gewerkt: rode (= niet-zwemmers) en groene (= zwemmers) badmutsen. Het dragen van een badmuts is verplicht. De prijs voor een nieuwe badmuts bedraagt 1,80 euro en wordt via de schoolrekening geregeld. De kinderen van het 6e leerjaar zwemmen gratis. De laatste zwemles voor de kerstvakantie en de grote vakantie wordt een speelles georganiseerd. Kinderen met wratten mogen NIET aan de zwemles deelnemen. Neusknijpers en zwembrillen worden zonder doktersvoorschrift toegelaten.

De school neemt meerdere malen per jaar deel aan de SVS-activiteiten die SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) op woensdagnamiddag in onze omgeving organiseert. De leerlingen kunnen zich hiervoor op vrijwillige basis inschrijven. Elke SVS-activiteit is gratis en verloopt tussen 14u en 16u. De school voorziet géén vervoer om de locaties te bereiken. Onze school neemt deel aan de volgende SVS-activiteiten: voetbal 4 tegen 4, badminton, gymnastiekland, unihockey, tussen 4 vuren, netbal, dans en minivoetbal.

De school doet mee aan een project waarbij de kinderen en de leerkrachten minstens 2 keer per week een afstand lopen aangepast aan de leeftijd ( naar het Schots model ‘One mile a day ‘).

 

 

 

 

13.10 Agenda: huiswerk en lessen

In de schoolagenda komen de lessen en de taken van de dag zelf.

-          dagelijks na te kijken (paraferen)

-          opmerkingen en vragen kunnen hierin steeds terecht

In de hogere klassen wordt de agenda ook gebruikt om te leren plannen.

13.11 Website

Alle noodzakelijke info, het schoolreglement en andere nuttige informatie is via onze website terug te vinden .

Wie geen internet heeft en informatie wil opzoeken neemt contact op met de school.

 

13.12 Rapporteren over uw kind

Het rapport is een 2-maandelijkse (of 5 maal per jaar) evaluatie van leer- en leefhouding.

Ouders, gebruik dit rapport om uw kind te volgen en te begeleiden.

Voor kinderen van gescheiden ouders:

In principe wordt het rapport meegegeven met het kind. We veronderstellen dat gescheiden ouders de schoolresultaten aan elkaar doorspelen. Indien u wenst voor beide ouders een rapport te ontvangen, moet dit schriftelijk gevraagd worden aan de directie. Dit rapport kan persoonlijk afgehaald worden op school en/of worden verstuurd. ( zie ook ‘Ouderlijk gezag’ )

 

13.13  Revalidatie / Logopedie tijdens de lestijden (zie punt 4.6 infobrochure onderwijsregelgeving)

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden:

·        revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen);

·        behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen).

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden. Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling.

 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden.

Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt.

Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is.

een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

·        een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose; 

·        een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;

·        een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod;

·        een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;

·        een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.