12 Welzijnsbeleid

12.1 Een veilig medicijnbeleid

Wat zegt de wet?

 • In België is iedereen verplicht hulp te verlenen aan een persoon in nood. Wanneer je zelf geen gevaar loopt, ben je verplicht de hulp te bieden die je kent en kunt geven.
 • Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dat is voorbehouden aan artsen, apothekers en andere medische beroepen. Andere personen die medicijnen geven, zijn wettelijk strafbaar.
 • Binnen de ruimte en beperkingen die de wet oplegt, neemt een school zelf het initiatief tot een medicijnbeleid. Hoe neemt het schoolteam de rol van ‘goede huisvader’ op zich? De school handelt in eer en geweten, maakt afspraken, neemt voorzorgsmaatregelen, biedt attesten aan, volgt actieplannen, zet de verantwoordelijkheid op papier.

Een veilige medicijnaanpak

Medicijnen op eigen initiatief toedienen is strafbaar. Ze horen niet op school. Waar hou je best rekening mee:

 1. Een leerling is te ziek om de lessen te volgen
  • Een zieke leerling hoort niet thuis op school
  • Is hij er toch? De school vraagt de ouders om de leerling op te halen.
 2. Een leerling wordt ziek op school
  • De school geeft geen medicijnen
  • De school vraagt de ouders/grootouders om de leerling op te halen
  • De ouders/grootouders niet bereikbaar? De school neemt contact op met de huisdokter van het kind.
  • In dringende gevallen belt de leraar meteen de hulpdiensten (112)
 3. Een leerling neemt voorgeschreven medicijnen
  • Medicijnen worden zoveel mogelijk thuis ingenomen.
  • De school geeft enkel medicijnen op doktersvoorschrift (met ondertekend attest).        ●    De medicijnen worden afgegeven aan de klasleerkracht met bijhorend doktersattest ( zie “Hoe werken met een doktersattest?” )
 4. Een leerling klaagt geregeld over pijn
  • De school geeft geen medicijnen of placebo’s.
  • De leraar brengt de ouders, het zorgteam of de cel leerlingenbegeleiding op de hoogte.
  • In samenspraak met de ouders volgen zij verder op en verwijzen de leerling door naar gespecialiseerde hulp.
 5. Een leerling brengt niet-voorgeschreven medicijnen mee
  • In de basisschool aanvaardt de school enkel medicijnen die rechtstreeks op school worden afgegeven (met ondertekend attest door de ouders en/of behandelende geneesheer)
 6. Een leerling misbruikt of verhandelt medicijnen
  • De school laat geen middelengebruik (drugs, alcohol,…) toe. Ook geen medicijnen.
  • De leraar reageert altijd als leerlingen medicijnen gebruiken of verhandelen.

Medische fiche.

Voor extra muros activiteiten wordt een medische fiche ingevuld.

Hoe werken met een doktersattest?

 1. Een doktersattest geeft aan welke medicatie de leraar moet geven op voorschrift van een dokter, met handtekening van de ouders.
 2. Op een medisch attest staat de naam van de arts, de leerling en de ouders, de naam van de medicatie en de vorm (pilletjes, siroop,…), het tijdstip waarop de medicatie wordt gegeven, de hoeveelheid, de wijze van bewaring en voorzorgen en ongewenste effecten.
 3. Voorbeeldattesten zitten bij het schoolreglement en downloadbaar via de website

      ( schoolreglement ).

 1. Kleef het attest op een doorzichtig zakje waarin je de medicatie bewaart.

 

12.2 Ongevallen – verzekeringen

-          Alle ongevallen moeten binnen de 24 uur gemeld worden aan het secretariaat, die de nodige formulieren zal invullen en een blad zal meegeven met alle noodzakelijke informatie.

-          De schoolverzekering regelt alle uitgaven van eigen lichamelijke schade alsook de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden langs de weg.

-          Onkosten van kledij en andere materiële schade worden niet terugbetaald.

-          Ongevallen langs de weg van en naar school -voor zover ze gebeurd zijn binnen de voorziene tijd en op de normale weg- worden verzekerd.

-          Een familiale verzekering is sterk aanbevolen om onverwachte kosten te regelen.

-          Bij schoolongevallen wordt steeds contact opgenomen met de ouders en de dokter die vermeld staat op de inschrijvingsfiche of de snelst bereikbare dokter.

 

   Verzekering: leerlingen

Wat te doen bij een ongeval?

 1. Aangifte doen via een formulier te verkrijgen op het secretariaat.
 2. De dokter het formulier “medisch getuigschrift” laten invullen.
 3. Alle onkostennota’s betalen en zorgvuldig bewaren voor tussenkomst van de mutualiteit.
 4. Formulier “uitgavenstaat” laten invullen door de mutualiteit aan de hand van de onkostennota’s.
 5. Beide formulieren terugbezorgen op het secretariaat.

 

De verzekering betaalt het verschil terug tussen de onkosten betaald aan de dokter en apotheker, en de terugbetalingen gedaan door de mutualiteit.

12.3 Opvang van een ziek kind

Om verspreiding van ziektekiemen te voorkomen, kunnen ernstig zieke kinderen of kinderen met een besmettelijke ziekte niet naar de school komen of op de school blijven.

Daarom verzoeken we u, ouder, reeds op voorhand een oplossing te zoeken voor het geval uw kind ’s ochtends ziek zou zijn en er dringend alternatieve opvang nodig zou zijn.

We willen hierbij ook onderstrepen dat dit zowel in het belang is van uw kind als van de andere kinderen en de leerkracht. Voor de leerkracht brengt dit een extra werkbelasting mee en blijft er minder tijd over voor de andere kinderen in de klas.

Kinderen die de volgende ziektetekens vertonen worden niet toegelaten of naar huis gestuurd:

-       Diarree (meer dan één keer): lopende of waterige ontlasting eventueel in combinatie met koorts.

-       Braken: met algemeen ziek zijn.

-       Koorts: gepaard gaand met ofwel keelpijn, braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid, rode uitslag.

-       Zeer zware hoest: waarbij het kind duidelijk last heeft van het hoesten.

-       Elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de klas wegens ziektetoestand.

REGELING BIJ ZIEKTE OF ONGEVAL TIJDENS DE SCHOOLUREN

Als uw kind in de loop van de dag ziek wordt, dan wordt contact opgenomen met de ouders.

Samen met de ouders wordt er dan naar een passende oplossing gezocht.

In de meeste gevallen zal het voor uw kind het beste zijn dat u het zo snel mogelijk op school komt afhalen.

 

12.4 Roken en drugs zijn verboden op school!

Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur.

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.

 

Drugpreventie & drugbeleid op de basisschool

Onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op de eigen gezondheid en die van anderen. We willen bewust meehelpen om kinderen te behoeden voor negatieve invloeden van de buitenwereld.

Eén van die invloeden is het gebruik van drugs: een problematiek waar wij, als basisschool, in de huidige tijd niet meer aan kunnen voorbijgaan.

Druggebruik in de basisschool lijkt voor iedereen veraf, maar enkele recente voorvallen in Vlaamse basisscholen hebben het tegendeel bewezen.

Preventie en hulpverlening, vanuit een positief schoolklimaat, zijn en blijven belangrijk.  Daarom willen we een leerling die legale drugs misbruikt en illegale drugs gebruikt in eerste instantie helpen.  Vanuit haar opvoedende opdracht voert onze school ter zake een preventiebeleid. Wij nodigen al de betrokken partners uit aan dit beleid mee te werken.

Het is dan ook belangrijk dat ouders en leerlingen zich akkoord verklaren met de door PISAD aangeboden begeleiding.  Indien ze echter om welbepaalde reden beroep willen doen op een andere deskundige hulpverleningsorganisatie of hulpverstrekker, volgt PISAD in samenspraak met die hulpverleningsorganisatie of hulpverstrekker de hulpverlening op in het belang van de leerling en de school.

Het gebruik, het bezit, het onder invloed zijn van of het verhandelen van illegale drugs is niet alleen volgens de strafwet verboden doch tevens niet toegelaten op het schoolterrein, in de onmiddellijke omgeving ervan en/of tijdens buitenschoolse activiteiten.

Al enige jaren zetelen de basisscholen van Ninove in het Scholenoverleg van Ninove, waarin alle schooldirecties uit Ninove, de betrokken CLB’s, politie en PISAD samenwerken.

Elke secundaire school heeft een overeenkomst afgesloten met het Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak voor  Drugsmisbruik (PISAD), waarbij duidelijke afspraken gemaakt zijn met politie, justitie en PISAD over de verdere afhandeling van drugszaken op school.

Vanaf nu willen wij ons, als basisschool, engageren om binnen dit samenwerkingsverband afgesproken beleidslijnen te volgen binnen de ganse school. Deze beleidslijnen steunen op een positief schoolklimaat waarin preventie en hulpverlening centraal staan.

Uw kind komt in aanraking met illegale drugs …Hoe gaat de school hierbij concreet te werk?

In geval van (vermoeden van) druggebruik, drugbezit en/of het betrekken van medeleerlingen bij druggebruik, neemt de school contact op met de drugbegeleider regio Ninove (verbonden aan PISAD).

Hierop volgt steeds een persoonlijke en discrete begeleiding van de betrokkene(n) en de ouder(s).

Tussen alle betrokken partijen wordt een  (preventief) begeleidingscontract met PISAD afgesloten dat door alle partijen wordt ondertekend.

Daarin worden maatregelen vastgelegd om herhaling te voorkomen.

Het weigeren of het niet naleven van dergelijk contract, kan leiden tot tuchtmaatregelen, die eventueel tot definitieve uitsluiting kunnen leiden en/of het inschakelen van de politie in samenspraak met het parket.

Wie betrapt wordt op verhandeling van drugs (o.a. doorgeven, ter beschikking stellen, verkopen) krijgt tuchtmaatregelen. Ziet men nog mogelijkheden binnen de school wordt een begeleidingscontract afgesloten. Wie dit begeleidingscontract weigert of niet naleeft, wordt bij tuchtmaatregel definitief uitgesloten. Verhandelen van drugs leidt tot het onmiddellijke inschakelen van de politiediensten en van het parket.

M.a.w. naast de door de wet voorziene strafsancties kan de school tuchtsancties opleggen wanneer uw kind in aanraking komt met illegale drugs, waaronder de eventuele uitsluiting.

Wanneer de omstandigheden dit nog toelaten kan uw kind ingeschakeld worden in een begeleidingscontract dat ertoe strekt maatregelen op te leggen om herhaling van de feiten te voorkomen.

Bij niet aanvaarden van een begeleidingsplan of indien je de voorwaarden binnen het aanvaarde begeleidingsplan met PISAD niet naleeft, wordt door PISAD een feedback verstuurd naar de school.

Op basis van deze feedback neemt de school de in het schoolreglement voorziene orde- en tuchtmaatregelen.

De school doet aangifte bij de politiediensten.

De politiediensten maken het proces-verbaal over aan het parket dat naargelang van de inhoud van het dossier, oordeelt welk gevolg eraan gegeven wordt. Dit kan zijn een doorverwijzing naar PISAD of een vordering voor de jeugdrechter.

De Drugbegeleider voor de regio Ninove is Goedroen Lammens. U kan haar vinden in Jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1, 9400 Ninove en bereiken op het nummer 054/31.05.08 of 0499/57.84.91

 

12.5    Veiligheid

 “Goede afspraken maken goede vrienden”

Fluo verkeersmannetjes vestigen extra aandacht voor en na schooltijd op plaatsen waar veel leerlingen passeren

 

Autoverkeer

Voor het brengen en afhalen van de leerlingen is de parkeerplaats bij uitstek het GEMEENTEPLEIN. Sterk af te raden is te parkeren in de NIEUWSTRAAT (verkeershinder). Te mijden is de SINT-BERLINDISSTRAAT: auto’s zijn er een hinder en zelfs een reëel gevaar voor stappende en fietsende kinderen.

Er is een extra kus & rijzone voor de muur aan de Halsesteenweg ( niet op de busstroken en voor de ingang langs de steenweg )

Brengen van kinderen

De leerlingen en kleuters dienen tijdig op school aanwezig te zijn, zodat ze de klas niet hoeven te storen. Te laat komen stoort het klasgebeuren. Leerlingen/kleuters die te laat komen melden zich bij de directie of het secretariaat via de bel aan het hek Halsesteenweg. De kleuters worden slechts begeleid tot aan de deur van de kleuterspeelzaal (hoek Nieuwstraat) of tussenhek lager.

(ouders blijven niet op de speelplaats wachten tot het belteken)

Afhalen van de kinderen (of “verlaten van de school”)

Meerdere rangen brengen stappende of fietsende kinderen veilig

·      tot op het Gemeenteplein

·        tot oversteek aan café “Moesj”

·        tot over de Halsesteenweg (Hemelrijk)

·        tot over de Nieuwstraat

Gelieve de rangen aan de schoolpoorten en op de voetpaden vrije doorgang te verlenen, alsook de schoolbus, die parkeert langs de Halsesteenweg = volledige strook verboden te parkeren.

Nadat de rangen vertrokken zijn, kunnen de kinderen tot 16.00u op de kleuterspeelplaats afgehaald worden via deur hoek Nieuwstraat (bij voorkeur), poort Halsesteenweg of poort Sermant. Daarna blijven de kleuters in de opvang op de kleuterspeelplaats. De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar. volgen studie in klas 3B (onder refter) tot 16.30u/16.45 u., daarna naar opvang op kleuterspeelplaats. De leerlingen van 4de, 5de en 6de leerjaar. volgen studie in de refter tot 17.00 u/ 17.30 u, daarna ook naar opvang kleuterspeelplaats.

 

Vanaf 16.00 u worden alle ingangen gesloten. Je kan na aanmelding (bel) de kinderen afhalen via de opvang, deur hoek Halsesteenweg. Directie/secretariaat zijn na aanmelding (bel) tot 17.00 u bereikbaar via hek Halsesteenweg.

 

Tijdens de schooluren blijven alle ingangen gesloten. Alleen via de ingang Halsesteenweg kan je na aanmelding de school binnen.

Ook hier spelen veiligheidsredenen een rol.

 

Veilige schoolweg

De leerlingen volgen de veiligste weg naar school en terug.

 

12.6    Te laat komen en vroegtijdig de school verlaten

Alle leraren zijn wettelijk verplicht tweemaal per dag een aanwezigheidsregister bij te houden.

Elke laattijdige aankomst op school moet vergezeld zijn van een schriftelijke of persoonlijke verontschuldiging t.o.v. de klasleraar of de directie. In het secretariaat wordt ook het te laat komen gemeld; zij zullen een kaartje voor de juf of meester meegeven.

Vroegtijdig de school verlaten is uitzonderlijk en kan enkel op schriftelijke vraag van de ouders én in samenspraak met de directie.

 

12.7    Toegang tot de klaslokalen

Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaande toestemming van de directie (zie aanmelding). Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen zijn, kan aan ouders de toestemming worden verleend om een onderhoud te hebben met een leraar tijdens de schooluren. Wanneer de directeur het nodig acht, kan hij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander moment te laten plaatsvinden. De directie heeft het recht aanwezig te zijn bij een onderhoud tussen leraar en ouder(s).

Buiten de lesuren is het ten stelligste verboden de klaslokalen te betreden om vergeten boeken of schriften op te halen. De toelating van een leraar, de opvangverantwoordelijke of de directie kan daarop een uitzondering maken. Melding aan het secretariaat is verplicht.

Buiten de schooluren is het bij politiebevel verboden de speelplaats of het schooldomein te betreden. Dit is een voorzorgsmaatregel tegen vandalisme.