10 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning

De school ontvangt ondersteuning van het oudercomité.

De school kan handelsactiviteiten verrichten, voor zover deze geen daden van koophandel zijn en voor zover ze verenigbaar zijn met de onderwijsopdracht. De school kan een beperkt vermogensvoordeel nastreven ter bekostiging van haar werking. Handelsactiviteiten die niet rechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van de onderwijsopdracht kunnen enkel als ze een occasioneel karakter hebben.

De door de school verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten blijven vrij van mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen.

De mededelingen van de door de school georganiseerde facultatieve activiteiten blijven vrij van bedoelde mededelingen, behoudens indien deze louter attenderen op het feit dat de activiteit van een gift, een schenking of een prestatie van een bij name genoemd natuurlijk persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging.

Bedoelde mededelingen kunnen nooit van politieke aard zijn en kunnen nooit onverenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school zodat die in het opvoedingsproject beschreven zijn.

De bijdrage die aan de ouders kunnen gevraagd worden en de afwijkingen die daarop kunnen gegeven worden.

De school vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld.

De school staat in voor alle onderwijs gebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te bereiken of een ontwikkelingsdoel na te streven.

Voor extra schoolse prestaties vraagt de school de vergoedingen zoals ze in de infobrochure voorzien zijn.  Onder de noemer extra schoolse prestaties vallen o.a. de mogelijkheid tot het nemen van drank, maaltijden op de school, het verzekeren van toezichten buiten de normale aanwezigheid van de kinderen (voor- en naschoolse opvang), het leerlingenvervoer, de deelname aan niet-verplichte activiteiten, abonnementen op tijdschriften die niet geacht worden door alle leerlingen van een klas gebruikt te worden,…  Deze opsomming is niet limitatief.

De inkom van het zwembad is ten laste van de school voor de leerlingen van het zesde leerjaar.

Voor een aantal diensten en activiteiten die inherent zijn aan de werking van de school wordt een bijdrage gevraagd van de ouders.  Deze bijdragen zijn een raming; in de loop van het schooljaar kunnen zich onvoorziene zaken voordoen.  U zult daaromtrent vooraf en duidelijk verwittigd worden.

Vanaf 1 september 2008 legt de minister een dubbele maximumfactuur op aan elke school, bestaande uit twee elementen:

-          De scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten of verplichte materialen die noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen ( toneel, sport, leeruitstap van één dag, … ).

Deze maximumfactuur is geïndexeerd. De school mag max. 45 euro voor kleuters en 85 euro voor een leerling lager per schooljaar aanrekenen.. Wij innen deze bijdrage in 3 schijven via de schoolfacturatie: (in oktober, in december en in februari).

-          De minder scherpe maximumfactuur omvat  meerdaagse uitstappen tijdens de schooluren (bos- en zeeklassen). De school mag max. 425 euro laten betalen voor het volledige lager onderwijs. Voor kleuters mag voor meerdaagse uitstappen geen bijdrage gevraagd worden.