3 Samenwerking en participatie

Met de ouders:

Je bent onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten.

(Zie ook engagementverklaring)

  

Oudercontact

Aanbod: Leerkrachten en directie zijn dagelijks beschikbaar (voor of na de lessen) voor een gesprek met ouders indien er vragen, zorgen of mededelingen zijn. Indien het nodig is dat meerdere instanties (ouders, leerkracht, zorgcoördinator, directie, CLB, logo, revalidatie, ...) aan tafel zitten voor overleg, kan dit in uitzonderlijke gevallen en op uitdrukkelijke vraag van de school doorgaan tijdens de lesuren.

De school voorziet…

- een informatieavond begin schooljaar waarbij de directie informatie in ieders belang meegeeft, de leerkracht de ouders uitnodigt in de klas en informeert over de concrete klaswerking.

- formele individuele oudercontacten in december en op het einde van het schooljaar, zowel voor het lager als in de kleuterafdeling.

Eind april/begin mei worden de individuele adviezen voor de studiekeuze secundair toegelicht.

De school verwacht elke ouder op hogervermelde oudercontacten.

Data: zie schoolkalender

Uren: De contacturen worden telkens afgesproken via de uitnodigende brief en / of schoolagenda.

Voertaal: Aangezien we een Nederlandstalige school zijn, is de voertaal tijdens oudercontacten of infoavonden het Nederlands. Het is de verantwoordelijkheid van anderstalige ouders om ernstige inspanningen te doen het Nederlands te verstaan en te spreken, desnoods iemand mee te brengen die de vertaling doet.

Plaats: Klaslokaal

Contactpersoon: de klastitularis ( op speciale aanvraag directie en zorgbegeleider )

Wijze waarop de school contact opneemt: Uitnodigingsbrief, schoolagenda of telefonisch.

 

Ouder-vereniging

 

Wat: De oudervereniging van de Gesubsidieerde Vrije Basisschool Meerbeke is een feitelijke vereniging. De zetel van de oudervereniging is gevestigd te Nieuwstraat 2, 9402 Meerbeke. De structuur van de vergadering bestaat uit het bestuur en de algemene vergadering.

Doel: Om de samenwerking met ouders in goede banen te leiden is er een groep van actieve vrijwillige medewerkers. Zij kiezen jaarlijks hun bestuur en verdelen de taken. Het gaat hun niet alleen om het organiseren van het jaarlijks eetfestijn, maar vooral om de relatie tussen ouders, leerkrachten en schooldirectie te bevorderen. Wij zijn heel blij steeds op een groep mensen te kunnen rekenen die de school steunen en meehelpen bij leeruitstappen, bezoeken, ouderavonden, lessen in handvaardigheid, niveaulezen, …

Mocht u belangstelling hebben, kom er gerust bij!

Voorzitter: Roel Verlinden, roel.verlinden@telenet.be

Schoolraad

De schoolraad is een overlegorgaan. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap. De schoolraad overlegt met het schoolbestuur en de directie over een aantal pedagogische aangelegenheden, of geeft advies. Dit kan gaan over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen. Daarnaast is er ook een lijst van aangelegenheden welke verplicht behandeld dient te worden. De leden van de schoolraad worden om de vier jaar verkozen. De raad vergadert vijf keer per schooljaar. Ouders kunnen de schoolraad contacteren via de oudervereniging of via de voorzitter.

Voorzitter: Veronik Hutse ( ouders )

Secretaris: Tanja Jans (leerkracht)

verslag schoolraad

Met externen:

Scholen-gemeenschap

Wat: Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsplatform scholengemeenschap De Ster.

Wie: de vrije basisscholen van Ikorn (Sint-Aloysius, H.Harten, buitengewoon onderwijs Sint-Joris), Meerbeke, Aspelare en Okegem.

Coördinerend directeur: Wim Beeckman

Doel: Verhogen van het beleidsvoerend vermogen door uitwisseling, gezamenlijke pedagogische kwaliteitsverbetering, personeelsbeleid, preventie.

 

Centrum voor Leerling-begeleiding (CLB)

 

Onze school werkt samen met het Vrij CLB Ninove:

Adres: Kluisweg 13, 9400 Ninove

Telefoon: 054/33 90 19

Contactgegevens:

onthaler CLB:

Jeroen Van Lierde (jeroen.vanlierde@clbninove.be)

Trajectbegeleiders:

Katrijn Boumon, Martine Buggenhoudt, Beatrijs Defranc, Isabel Van Den Moortel

Arts CLB:

Sofie Deweghe, Heidi Declercq

Paramedisch werker:

Ineke Geerts en Dorien Du Four

 

1. Wat doet het CLB?

Naar leerlingen en ouder(s) heeft het CLB twee opdrachten. Een deel is verplicht, een ander deel is op vraag van jullie.

Wij werken ook samen met de school, maar zijn een onafhankelijke dienst met beroepsgeheim.

Het verplicht aanbod :

Het CLB staat in voor het uitvoeren van het ‘medisch onderzoek’ op gezette tijdstippen. Deze systematische contactmomenten staan gepland in het eerste kleuter, eerste leerjaar, vierde leerjaar en zesde leerjaar. (In schooljaar 18-19 wordt daar licht van afgeweken: er is een bijkomend aanbod in het tweede kleuter en de leerlingen van het vierde leerjaar worden niet gezien.)
Tijdens deze contactmomenten worden een aantal elementen uit de ontwikkeling en de leefgewoonten nagegaan. In de aanloop van deze contactmomenten zal je een brief krijgen met meer uitleg en/of een vragenlijst om in te vullen. Voor het onderzoek in het eerste kleuter wordt de aanwezigheid van ouders zo veel mogelijk nagestreefd.

Binnen het verplicht aanbod heeft het CLB ook een opdracht in de opvolging van de leerplicht (spijbelen): elke leerling die 5 halve dagen onwettig afwezig is, wordt door de school gemeld bij het CLB. In overleg wordt nagegaan welke acties kunnen worden opgezet om de leerling terug op school te krijgen.

Tot slot heeft het CLB een opdracht in het nemen van maatregelen in het geval van besmettelijke ziekten. We raden dan ook aan elk van volgende besmettelijke ziekten bij uw zoon of dochter te melden aan school: kroep, geelzucht, buiktyfus, hersenvliesontsteking, kinderverlamming, roodvonk, longtuberculose, kinkhoest, schurft, bof, mazelen, salmonellosen, rubella, huidinfectie, schimmels, luizen, windpokken, parelwratten, impetigo en HIV-infectie.

Zowel de systematische contacten, de activiteiten in verband met de opvolging van de leerplicht en de maatregelen in geval van besmettelijke ziekten kunnen in principe niet door de leerling of zijn ouder(s) worden geweigerd.

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van een systematisch contact door een bepaalde medewerker van het CLB. Dit verzet dient schriftelijk te gebeuren. Dan kan het onderzoek door een andere medewerker worden uitgevoerd.

 

Op vraag van ouders en leerlingen:

Het CLB werkt vooral voor individuele leerlingen met een hulpvraag en biedt antwoorden bij volgende problemen:

· Leren en studeren: bv. problemen met aandacht of werkhouding, hardnekkige leerproblemen,…

· Onderwijsloopbaan: bv. studiekeuze, info over het onderwijslandschap,…

· Gezondheid: bv. het toedienen van vaccinaties, vragen over relaties en seksualiteit,…

· Welbevinden: bv. omgaan met verlies, faalangst, depressieve gevoelens, moeilijk gedrag, vragen over zelfbeeld,…

Een CLB-medewerker zal de hulpvraag beluisteren en analyseren om daarna samen met jullie na te gaan welke stappen gezet kunnen worden. Dit kan een gesprek zijn, een onderzoek, het afnemen van een vragenlijst, enz.

 

2. Hoe werkt het CLB?

Het CLB werkt onafhankelijk, gratis en discreet. Zowel ouder(s), leerlingen als de school kunnen het CLB om hulp vragen. Elke school wordt door één CLB begeleid. Als leerling of ouder kan je je CLB dus niet vrij kiezen. Bij schoolverandering behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid tot de inschrijving in een school die onder de verantwoordelijkheid van een ander CLB valt.

Het CLB respecteert de rechten van elke minderjarige in de jeugdhulp en de privacywetgeving. CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim, wat betekent dat je hen dingen in vertrouwen kan zeggen zonder dat dit doorgezegd wordt aan iemand anders.

Het CLB heeft regelmatig overleg op school, hetzij via een Multidisciplinair Overleg of met de directie, de leerlingbegeleider of een leerkracht. Bij een hulpvraag voor een welbepaalde leerling sluiten ouders (en eventueel leerling) als evenwaardige partners bij dit overleg aan.

Het CLB werkt met relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is (bv. leerlingenvolgsysteem, schooldossier…), net zoals de school relevante informatie over de leerlingen in begeleiding bij het CLB bevraagt. Ouders kunnen aangeven welke informatie wel of niet mag uitgewisseld worden. School en CLB houden bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

3. Een multidisciplinair CLB-dossier

Het multidisciplinair dossier van jou als leerling bevat alle relevante sociale, psychologische en medische gegevens die over jou op het centrum aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert, wordt dit dossier doorgestuurd naar het nieuwe begeleidende CLB. Er wordt hierbij een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd. Tijdens deze periode kan je als ouder of als bekwame leerling verzet aantekenen tegen het doorgeven van de sociale en psychologische (niet-verplichte) gegevens. Je kan geen verzet aantekenen tegen de overdracht van de volgende (verplichte) gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van leerplichtbegeleiding, algemene en gerichte consulten en de nazorg hiervan en tot slot, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag en (indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs . Het verzet moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de directeur van het CLB.

 

Het CLB bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact (en tot 15 jaar na het laatste contact voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs).


Van 7 naar 5 keer ‘op medisch onderzoek

 

 

Nuttige adressen

 

-lokaal Overlegplatform

-Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 

Adres: Klachtencommissie Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1

1040 Brussel
02/507 06 01

e-mail: klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

-Commissie inzake Leerlingenrechten

 

Vlaamse Overheid

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15

1210 Brussel
02 553 93 83
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

-Commissie Zorgvuldig Bestuur

Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi
t.a.v Marleen Broucke
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 56
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be