Opvoedingsproject van onze school

 

Onze school is een katholieke basisschool.

Enerzijds willen wij werken aan een opvoeding die geïnspireerd is door het evangelie en de katholieke traditie. Vanuit die wortels stellen wij ons tot doel om pedagogisch verantwoord en kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.

Anderzijds komen alle invloeden van de maatschappij op onze school samen.

Die spanning vormt de dynamiek voor de uitbouw van een eigen christelijk opvoedingsproject, waarvan de grote lijnen in 5 opdrachten samen te vatten zijn:

1.   Werken aan de schooleigen christelijke identiteit.

Onze school is zich bewust van de eigen christelijke identiteit en de motiverende en inspirerende kracht daarvan op haar onderwijs. Ze wordt uitgedaagd om blijvend op zoek te gaan naar de kern van haar traditie en die steeds weer op een eigentijdse wijze te vertalen in de schoolpraktijk.

2.   Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod.

Het onderwijsaanbod beoogt de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: in hoofd, hart en handen. Het ontwikkelingsplan (voor de kleuterschool) en de leerplannen(voor de lagere school) van het VVKBaO( Vlaams Verbond van het Katholieke Basisonderwijs) zijn daarbij onze leidraad.

Als team willen we actief meewerken aan de pedagogische vernieuwingen en aan het concretiseren van vernieuwde leerplannen en projecten.

3.    Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak.

Het team maakt werk van een pedagogisch klimaat dat een geest van openheid, respect en geduld uitademt. Kinderen hebben al een eigen belevingswereld en een eigen voorstellingsvermogen van de wereld om zich heen. Dat wil het team verder helpen ontwikkelen; we kiezen voor een aanpak en werkvormen die bij het leerproces van kinderen aansluiten. De leerkracht ondersteunt en begeleidt dat leerproces, creëert de meest optimale leeromgeving.

4.   Werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg.

We hebben aandacht voor elk van de ons toevertrouwde kinderen; onze bijzondere zorg gaat naar de zwakke, leerbedreigde kinderen. We werken hieraan als team, in samenwerking met de ouders, het CLB en externe hulpverleners.

5.   Werken aan de school als gemeenschap en organisatie.

In onze school wordt er met allen die bij het onderwijs en de opvoeding van kinderen betrokken zijn, gewerkt aan en gewerkt vanuit het schooleigen opvoedingsproject. Iedereen doet dat volgens de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid: het schoolbestuur, de directie, het team, de ouders, de pedagogische begeleiding, het CLB, het buitengewoon onderwijs, de geloofsgemeenschap, de plaatselijke gemeenschap.

Deze opdrachten bieden een referentiekader waarbinnen onze school haar eigen opvoedingsproject wil realiseren. Dat is geen gemakkelijke opgave. De opdrachten geven een ideaal aan. Ze zijn bedoeld als een uitdaging, een streefdoel dat de richting aangeeft waarbinnen onze school als pedagogische gemeenschap kan groeien opdat het de kinderen goed zou gaan.